Gimnazjum Nr 14 w Kielcach wita!
Zapisy do gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 14 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z póź. zm.)
3. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach.
4. Uchwała Rady Miasta w Kielcach nr XXIV/499/2012 z dnia 15 marca 2012r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce.
5. Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim.

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

1 Składanie wniosków przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem. 1-24 kwietnia 2015 r.
2 Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. 26 czerwca – 1 lipca 2015 r.
3 Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 3 lipca 2015 r. do godz. 13.00
4 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 7 lipca 2015 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 8 lipca 2015 r.
6 Postępowanie uzupełniające. do 31 sierpnia 2015 r.

OFERTA GIMNAZJUM NR 14 W KIELCACH

1. Szkoła oferuje możliwość rozszerzenia nauki języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego (w zależności od zainteresowania uczniów) i utworzenie klas językowych.

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 14

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc.
3. Postępowanie rekrutacyjne do Gimnazjum nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach jest prowadzone na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) kandydata. Wniosek/zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły.
4. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków.
5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:

a) liczba punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów (maks.- 30 pkt):
- język polski (0-6 pkt.)
- język obcy nowożytny (0-6 pkt.)
- matematyka (0-6 pkt.)
- historia i społeczeństwo (0-6 pkt)
- przyroda (0-6 pkt)
b) liczba punktów za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej (maks. 40 pkt.)
c) liczba punktów za ocenę zachowania na świadectwie :
- wzorowa – 6 pkt.
- bardzo dobra – 5 pkt.
- dobra – 4 pkt
- poprawna – 3 pkt.14
d) liczba punktów za działalność społeczną i kulturalną na rzecz szkoły i środowiska (opinia wychowawcy lub właściwych instytucji) maks. 2 pkt.
e) liczba punktów za różnorodne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych (4 pkt. za konkursy międzyszkolne, 5 pkt. za konkursy wojewódzkie, 6 pkt. za konkursy ogólnopolskie).

6. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od ogólnych kryteriów.
7. Do wniosku należy dołączyć:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
3) dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia w konkursach.

8. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są na podstawie:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora gimnazjum złożonego w sekretariacie ZSO nr 14 w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r.
b) dokumentów wymienionych w pkt. 7 złożonych w sekretariacie szkoły.

9. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w innym gimnazjum niż Szkoła obwodowa rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Szkoły o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dyrektor Gimnazjum nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach
mgr Piotr Sowiński

 
Nasza szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Gimnazjum nr 14


Nie jesteśmy po to, by spożywać
urok świata, ale po to,
by go tworzyć i przetaczać
przez czasy jak skałę złotą
.

(K.I.Gałczyński)

Jesteśmy szkołą:

 • jedną z nielicznych posiadających certyfikat „Szkoły  z klasą”,
 • która zdobyła sprawności: LEGO, COGITO (Czytam, Myślę) w akcji Gazety Wyborczej,
 • posiadającą bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i nowoczesną czytelnię multimedialną z dostępem do Internetu,
 • wyposażoną w nowoczesną pracownię komputerową,
 • zapewniającą nie tylko opiekę pielęgniarską, ale również bezpłatną stomatologiczną,
 • w której działa znany w mieście szkolny kabaret „Gałgan”,
 • mającą najprężniej działający Samorząd Uczniowski w mieście,
 • która nawiązała kontakty międzynarodowe,
 • posiadającą bogato wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • odnoszącą duże sukcesy sportowe,
 • której uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • naukę języków obcych:
  • język angielski – jako wiodący oraz jako drugi język do wyboru:
  • niemiecki
  • rosyjski
  • hiszpański,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • indywidualną pracę z uczniem dyslektycznym,
 • zajęcia sportowe w hali o wymiarach olimpijskich i siłowni,
 • rozwijanie u uczniów zdolności lekkoatletycznych,
 • informatykę w świetnie wyposażonych pracowniach,
 • zajęcia i warsztaty dla rodziców i uczniów prowadzone przez specjalistów z MZPPP i ŚCPiE,
 • domowe obiady w stołówce szkolnej,
 • każdemu zespołowi klasowemu zajęcia w swojej sali lekcyjnej,
 • naukę w godzinach  od 800 do 1500,
 • naukę w zespołach liczących od 25 do 28 uczniów.

Gimnazjum nr 14, czyli 14 powodów dla których musisz wybrać naszą szkołę.

 
Twoja droga  : Home