Zapisy do gimnazjum PDF Drukuj

DYREKTOR ZSO NR 14 W KIELCACH
OGŁASZA NABÓR

DO GIMNAZJUM NR 14
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zasady rekrutacji

1. Do Gimnazjum, do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych:
a) z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w oparciu o harmonogram rekrutacji ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przez szkolną komisję rekrutacyjną.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:
a) liczba punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów (maks. – 30 pkt):

 • język polski (0 - 6 pkt.)
 • język obcy nowożytny (0 - 6 pkt.)
 • matematyka (0 - 6 pkt.)
 • historia i społeczeństwo (0 - 6 pkt.)
 • przyroda (0 - 6 pkt.)

b) liczba punktów za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej (maks. 40 pkt.)
c) liczba punktów za ocenę z zachowania na świadectwie:

 • wzorowa – 6 pkt.
 • bardzo dobra – 5 pkt.
 • dobra – 4 pkt.
 • poprawna – 3 pkt.

d) liczba punktów za działalność społeczną i kulturalną na rzecz szkoły i środowiska (opinia wychowawcy lub właściwych instytucji) maks. 2 pkt.
e) liczba punktów za różnorodne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych (4 pkt. za konkursy międzyszkolne, 5 pkt. za konkursy wojewódzkie, 6 pkt. za konkursy ogólnopolskie).
f) laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od ogólnych kryteriów.

Terminy składania dokumentów

 • od 1 do 25 kwietnia 2014 r. – składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem.
 • 27 czerwca 2014 r. - doręczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.
 • 9 lipca 2014 r. – ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.
 • od 25 do 28 sierpnia 2014 r. - dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w terminie.
 • 29 sierpnia 2014 r. - ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do gimnazjum

Dokumenty

 • kwestionariusz - zgłoszenie kandydata (dotyczy kandydatów z obwodu szkoły) - do pobrania
 • wniosek o przyjęcie do gimnazjum (dotyczy tylko kandydatów spoza obwodu) - do pobrania
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
 • dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia w konkursach.

Gimnazjum nr 14, czyli 14 powodów dla których musisz wybrać naszą szkołę .

Jesteśmy Szkołą:

 • jedną z nielicznych posiadających certyfikat „Szkoły z klasą”,
 • która zdobyła sprawności: LEGO, COGITO (Czytam, Myślę) w akcji Gazety Wyborczej,
 • posiadającą bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i nowoczesną czytelnię multimedialną z dostępem do Internetu,
 • wyposażoną w nowoczesną pracownię komputerową,
 • zapewniającą nie tylko opiekę pielęgniarską, ale również stomatologiczną,
 • mającą prężnie działający Samorząd Uczniowski,
 • która nawiązała kontakty międzynarodowe,
 • posiadającą bogato wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • odnoszącą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • której uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • naukę języków obcych:
  • język angielski – jako wiodący oraz jako drugi język do wyboru:
  • niemiecki
  • rosyjski
  • hiszpański,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • indywidualną pracę z uczniem dyslektycznym,
 • zajęcia sportowe w hali o wymiarach olimpijskich i siłowni,
 • rozwijanie u uczniów zdolności lekkoatletycznych,
 • informatykę w świetnie wyposażonych pracowniach,
 • zajęcia i warsztaty dla rodziców i uczniów prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin,
 • domowe obiady w stołówce szkolnej,
 • naukę w godzinach od 8:00 do 15:00,
 • naukę w zespołach liczących od 25 do 28 uczniów,
 • aktywny udział w międzynarodowym projekcie COMENIUS, który daje:
  • możliwość wyjazdów zagranicznych
  • praktyczną naukę języków obcych.
 
Twoja droga  : Home Aktualności Zapisy do gimnazjum